Udruženje Harmonija Muzike
Bulevar Evrope 46 Novi Sad | Zdravka Čelara 21 Bački Jarak | Vojvode Stepe 40a Inđija | Nikole Tesle bb Žabalj
PIB 107775357
Matični broj 28093632
Žiro račun 160-380123-39

PRAVILNIK za školsku godinu 2018/19.

Član 1.

Ovaj Pravilnik je dopuna koju je potrebno koristiti i tumačiti zajedno sa Ugovorom koji je polaznik potpisao sa Školom. Nastava za predškolsku i školsku decu traje devet i po meseci (septembar, oktobar, novembar, decembar, pola januara, februar, mart, april, maj i jun), i prati raspuste i praznike u toku školske godine. Deo nastave za decembar i jun će se održati ranije tokom prvog, odnosno drugog polugodišta, kako bi se polaznicima omogućio duži zimski, odnosno letnji raspust. Polaznici će o tome biti blagovremeno obavešteni u formi Kalendara rada koji Škola objavljuje početkom svake školske godine, kako bi roditelji i polaznici organizovali svoje ostale obaveze na vreme.

Obaveze polaznika i uslovi učenja:

A. da redovno pohađa nastavu po planu, programu i rasporedu utvrđenom od strane Škole, uz obavezno prisustvo na broju časova iskazanom na potpisanom Ugovoru.

B. da izvrši uplatu školarine čime:

1) Polaznik ima pravo popusta od 10% od ukupnog iznosa školarine ukoliko izvrši uplatu celokupnog iznosa unapred, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana nakon potpisivanja ugovora. Ovaj popust važi samo za plaćanje cele školske godine ili polugodišta.
2) Drugi polaznik iz iste porodice ima pravo popusta od 20% na iznos njegove školarine ukoliko nijedan od kurseva nije na promociji.
3) Nije moguće sabirati popuste, odnosno da se na jedan popust uračunava drugi.
4) Polaznik može izmiriti školarinu i u jednakim mesečnim ratama.

Član 2.

Škola se obavezuje na redovno i kvalitetno izvođenje nastave prema unapred utvrđenom planu, programu i rasporedu u prostorijama Škole namenjenim i opremljenim za učenje muzike. Nastava se odvija individualno ili grupno.

Ukoliko je polaznik upisao grupnu nastavu, Škola zadržava pravo spajanja polaznika iz više grupa istoga smera ukoliko utoku trajanja obrazovnog procesa dođe do smanjenja broja polaznika u grupama iz bilo kog razloga.

Škola zadržava pravo izmene u rasporedu nastave ukoliko to vanredne okolnosti zahtevaju, a u cilju izvršenja svojih obaveza, uz prethodno obaveštavanje polaznika o nastalim izmenama.

Škola je dužna da:

  • ponudi tri alternativna termina nastave ukoliko ne bude u mogućnosti istu da održi po redovnom rasporedu. Važi isljučivo za kratkoročne izmene rasporeda.
  • da po završenoj nastavi organizuje ispit radi provere znanja Polaznika, te da Polazniku koji pokaže uspeh na ispitu o tome izda odgovarajući sertifikat, diplomu ili zahvalnicu.

Škola poštuje državne i verske praznike, te u sinhronizaciji sa državnim i privatnim institucijama neće raditi tokom praznika, a sve u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije. Ovim neće biti narušen planirani Fond časova tokom školske godine. Kalendar rada Škole izlazi svakog septembra I u skladu je sa preporukama i normama.

Škola ima obavezu da razmotri opravdanost eventualnog zahteva Polaznika za izmenu neke od klauzula potpisanog Ugovora i da zadrži svoje diskreciono pravo da zahtev prihvati, ukoliko se to ne kosi sa Pravilnikom Škole.

Član 3.

Ovaj se Pravilnik smatra punovažnim za vreme trajanja školske godine 2018/19., odnosno do jula 2019. godine.

Član 4.

Škola zadržava pravo raskida Ugovora ukoliko polaznik ne izvršava svoje radne obaveze, remeti radnu atmosferu na času, vređa zaposlene i ostale polaznike Škole ili na bilo koji drugi način ugrožava rad ili imovinu Škole.

Ukoliko se odluči na uplatu školarine na rate, polaznik je dužan da uplatu početnog iznosa (prve rate) izvrši prilikom potpisivanja Ugovora, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana nakon potpisivanja. Preostale mesečne rate školarine, u skladu sa Ugovorom, dužan je izmirivati na početku meseca za taj mesec, najkasnije do 05. Mesec januar se plaća kao pola mesečne rate.

C. Da u slučaju izbora otplate troškova izvođenja nastave u ratama prihvati korekciju iznosa neotplaćenih rata ukoliko dođe do izmena poreza i ostalih obaveza prema državi, sa kojima Škola nije bila upoznata u trenutku potpisivanja Ugovora.

D. U slučaju docnje u isplati dospelog duga, polaznik je dužan da obavesti Školu o uzroku docnje i roku plaćanja. Dogovoreni naknadni rok plaćanja ne sme da utiče na rokove dospeća ostalih rata školarine.

E. Neredovno pohađanje nastave od strane polaznika, ili odustajanje od istog u toku tečaja ne oslobađa od plaćanja preostalih, neotplaćenih rata, osim u slučajevima navedenim u Članu 5. ovog Pravilnika.

F. Da snosi troškove nabavke udžbenika, instrumenta, beležnica, notnih svesaka i drugog pomoćnog muzičkog materijala neophodnog za učenje muzike. Da snosi eventualno prouzrokovanu štetu koju je napravio prilikom boravka u prostorijama škole.

G. Da najavi najkasnije 48 sati pre nastave eventualni nedolazak na čas, sem ukoliko okolnosti ne diktiraju kasniju najavu.

H. Planiran mesečni fond časova jeste 4 časa za dolaske jednom nedeljno, 8 časova za dolaske dva puta nedeljno, odnosno 16 časova za državne polagače. Sve preko toga u toku meseca (svaki peti, deveti odnosno sedamnaesti i osamnaesti čas) Škola će redovno održavati nastavu, ali će te dane računati kao nadoknadu ukoliko polaznik opravdano nije došao na neki od redovnih dana u toku školske godine.

I. Polaznik je dužan učestvovati na svim ispitima i koncertima za koje je planirano njegovo prisustvo. Od školske godine 2018/19., svi polaznici sem muzičkog zabavišta su u obavezi da izađu na klasični državni ili Rockschool ispit svake godine. Svi polaznici koji idu po Rockschool programu moraju ispit obavezno polagati u junu, a oni koji žele da pređu dva nivoa godišnje, potrebno je da izađu i na rok u decembru. Nije dozvoljeno da se prelazi sa nivoa na nivo a da se prethodno ne polaže ispit. Polaznici mogu izaći i na klasični i na RSL ispit ukoliko žele, uz prethodni dogovor sa predmetnim profesorom.

J. Uplate školarina se vrše u Školi ili preko žiro računa. Ukoliko se plaćanje vrši u Školi, to se čini isključivo u prostorijama Škole gde profesor izdaje priznanicu kao dokaz o izvršenoj uplati. Ukoliko se plaćanje izvršava preko žiro računa, podatke za plaćanje možete pronaći u zaglavlju ovog Pravilnika. Takođe je moguće izvršiti plaćanje i preko firme, za šta bi nam bili potrebni Vaši podaci kako bi Vam prosledili fakturu.

Član 5.

Polaznik izuzetno može raskinuti potpisani Ugovor uz prethodno podnošenje pismenog zahteva Školi i pružanje dokaza u slučaju da:

  • oboli od zarazne bolesti
  • zadobije teške telesne povrede koje zahtevaju bolničko lečenje duže od 1. meseca
  • promeni prebivalište iz bilo kog razloga
  • ili uz prethodni dogovor sa Školom

Polaznik je dužan da izmiri obaveze po svim ratama dospelim za plaćanje do dana podnošenja pismenog zahteva za raskid Ugovora. Unapred uplaćene rate će biti priznate u narednom upisnom roku, a u slučaju da se nastava za taj smer ne organizuje, izvršiće se povraćaj tog iznosa od dana prijema pismenog zahteva za raskid ugovora do kraja uplaćenog perioda.

Škola neće smatrati raskinutim ugovor za čiji se raskid Polaznik nije pismeno ili usmeno izjasnio. U tom slučaju se polaznik i dalje smatra upisanim, a obaveze iz člana 1. će se i dalje smatrati punovažnim.

Član 6.

Prilikom potpisivanja Ugovora koji ide uz ovaj Pravilnik, za maloletnog polaznika ugovorna strana i preuzimatelj obaveza je jedan od roditelja ili zakonski staratelj.

U Novom Sadu,
27.08.2018. godine
Udruženje Harmonija Muzike